AWARDS
2003 HUZHOU XINYA JIAYUAN
              Huzhou City Outstanding Property Development Award
2008 HUA CUI TING YUAN
              China Classic Villa Gold Award 2008